Declarații de avere și de interese_2023

DA PANTIRU R INCETARE

DA Virna A incetare

DA Geantau D incetare

DA VASILACHE C NUMIRE PROIECT

DA STOICA D INCETARE NUMIRE

DA STARPU L NUMIRE INCETARE

DA SOROCEANU N INCETARE NUMIRE

DA PIPOS C INCETARE

DA CRETU C INCETARE NUMIRE

DA CONDURAT M INCETARE NUMIRE

DA BALAN IOAN numire

DA PURAV M NUMIRE

DA MUNTEANU MARIAN NUMIRE

DA HRITULEAC I

DA APETREI A INCETARE

DA CONDREA L INCETARE

DA DIACONU V INCETARE

DA ZAHARIA C

DA VIRNA A

DA VARTINIUC V 2

DA VARTINIUC V 1

DA VALEANU O

DA URSACHE M 3

DA URSACHE M 2

DA UNGUREAND 3

DA UNGUREANU D 2

DA TICU L

DA TARNOVESKI E 4

DA TARNOVESKI E 3

DA TARNOVESKI 5

DA TANASAN R

DA TANASA A 2

DA TANASA A 1

DA STOICA I 2

DA STOICA D 2

DA STANCIU N

DA STANCIU N ANUALA

DA SOROCEANU V ANUALA

DA SOROCEANU V ANUALA 2

DA SOROCEANU N 2

DA SOLINSCHI A

DA SERSEA L 3

DA SERSEA L 2

DA SCLIPEI L 2

DA SCHIN I 2

DA SCHIN I 1

DA SBIRLEA C

DA SACALEANU C 2

DA ROTARU P

DA ROSCA C

DA ROMILA V

DA ROMANESCU I 6

DA ROMANESCU I 5

DA ROMANESCU I 4

DA ROMANESCU I 3

DA RAILEANU D

DA PURAV M

DA PRICOP D

DA POP M 2

DA POP M 1

DA POENARU A 5

DA POENARU A 4

DA POENARU A 3

DA PIPOS C 4

DA PIPOS C 3

DA PIPOS C 2

DA PETRISOR C

DA PAVEL M 5

DA PAVEL M 4

DA PAVEL M 3

DA PANTIRU R

DA PANAITE M

DA OPREA S

DA ONUT T 3

DA ONUT T 2

DA NICHIFOR G

DA NEAGU V 5

DA NEAGU V 4

DA NEAGU V 3

DA MUSTEATA O 9

DA MUSTEATA O 8

DA MUSTEATA O 7

DA MUSTEATA O 6

DA MUSTEATA O 5

DA MUSTEATA O 4

DA MUSTEATA G 6

DA MUSTEATA G 5

DA MUSTEATA G 4

DA MUSTEATA G 3

DA MUNTEANU MARIUS

DA MUNTEANU MARIAN

DA MOROSANU I

DA MOLDOVEANU N 7

DA MOLDOVEANU N 6

DA MOLDOVEANU N 5

DA MOLDOVEANU N 4

DA MINGHEL M 4

DA MINGHEL M 3

DA MINGHEL M 2

DA MICHINECI L

DA MAZILU G

DA MARANCIUC A 2

DA MACIUCA M

DA LUSNEAC GHE

DA LICIU C

DA ISPAS B

DA IPATE D

DA IOVU R

DA IOSIP S

DA IOSIP F 3

DA ION D

DA IMBREA L 5

DA IMBREA L 4

DA IMBREA L 3

DA ILIUTA C 2

DA HRANICI L 6

DA HRANICI L 5

DA HRANICI L 4

DA HRANICI L 3

DA HARAT A 5

DA HARAT A 4

DA HARAT A 3

DA HANTA V

DA GREAB D

DA GEORGESCU D 2

DA GEANTAU D

DA GAINA P ANUALA

DA GAINA P ANUALA 3

DA GAINA P ANUALA 2

DA FILIMON R

DA DUMITRAS B

DA DORIN G

DA DORIN G 2

DA DONTOV V 7

DA DONTOV V 6

DA DONTOV V 5

DA DONTOV V 4

DA DIACONU V

DA DAVID M

DA DANCIANU D

DA CRETU C 3

DA CRETU C 2

DA CRACIUN E

DA CONSTANTINESCU S

DA CONDURAT M 4

DA CONDURAT M 3

DA CONDURAT M 2

DA CONDREA L

DA COJOCARU L

DA COCIORVA P

DA CIURESCU M

DA CIOBANU V

DA CHIHAIA S ANUALA 6

DA CHIHAIA S ANUALA 5

DA CHIHAIA S ANUALA 4

DA CHIHAIA S ANUALA 3

DA CHIHAIA S ANUALA 2

DA CHIHAIA S ANUALA 1

DA CHELSOI GHE 3

DA CHELSOI GHE 2

DA CHELARU M

DA CARPUSCA P 5

DA CARPUSCA P 4

DA CARPUSCA P 3

DA BURUIANA D 5

DA BURUIANA D 4

DA BURUIANA D 3

DA BURCEAG D

DA BOTEZ R

DA BONTEA M

DA BOGZA P

DA BESLEAGA O

DA BANU M 2

DA BALTAG A 5

DA BALTAG A 4

DA BALTAG A 3

DA BALAN IONUT

DA BALAN I 2

DA BADARAU D 7

DA BADARAU D 6

DA BADARAU D 5

DA BADARAU D 4

DA ARDELEANU I

DA APETREI A 2

DA ANGHELUTA D

DA ANDRIESCU A

DA ANCU I

DA AMANCEI G

DA AEVOAIE F

DA ACOSTACHIOAIE G

DA SCLIPEI L

DA IOSIP F 2

DA IMBREA L 2

DA TARNOVESKI E 2

DA ROMANESCU I 2

DA OVIDIU O

DA NEAGU V 2

DA MUSTEATA G 2

DA MUSTEATA O 3

DA HARAT A 2

DA POENARU A 2

DA BADARAU D 3

DA BALTAG A 2

DA BURCEAG A

DA BURCEAG S

DA CARPUSCA P 2

DA CARSPUSCA P RECTIFICATIVA

DA CHIHAIA S 3

DA COISIN VASILE

DA DONTOV V 3

DA GAINA P 2

DA IOSIP F

DA MOLDOVEANU N 3

DA PAVEL M

DA APETREI A

DA BADARAU D 1

DA BALAN I

DA BALTAG A anonimizare

DA BANU M

DA BURUIANA D 1

DA BURUIANA D 2

DA CARPUSCA P 1

DA CHELSOI GHE

DA CHIHAIA S 1

DA CHIHAIA S 2

DA CONDURAT MIHAELA 1

DA CRETU C

DA DONTOV V

DA DONTOV V RECTIFICATIVA

DA GAINA P

DA GEORGESCU D

DA HARAT A 1

DA HRANICI L 1

DA HRANICI L 2

DA HRANICI L RECTIFICATIVA

DA ILIUTA C

DA IMBREA L 1

DA MARANCIUC A

DA MINGHEL M

DA MOLDOVEANU N 1

DA MOLDOVEANU N 2

DA MUSTEATA 0 1

DA MUSTEATA G

DA MUSTEATA O 2

DA NEAGU V

DA ONUT T 1

DA PAVEL M

DA PIPOS C

DA POENARU A 1

DA ROMANESCU I

DA SACALEANU C ANONIMIZARE

DA SERSEA L 1

DA SOROCEANU N

DA SOROCEANU V 1

DA STOICA D 1

DA STOICA IRINA

DA TARNOVESKI E

DA UNGUREANU D 1

DA URSACHE M

DA TOPOLNICEANU A

DA HULUBEI D

 

DI PANTARU R INCETARE

DI Virna A

DI GEANTAU D INCETARE

DI VASILACHE C NUMIRE PROIECT

DI STOICA D INCETARE NUMIRE

DI STARPU L NUMIRE PROIECTD

I SOROCEANU N INCETARE NUMIRE

DI PIPOS C INCETARE PROIECT

DI CRETU C INCETARE NUMIRE

DI CONDURAT M INCETARE PROIECT

DI BALAN IOAN numire

DI APETREI A INCETARE

DI HRITULEAC G

DI MUNTEANU M NUMIRE

DI PURAV M NUMIRE

DI CONDREA L INCETARE

DI DIACONU V INCETARE

DI VIRNA A

DI VARTINIUC V 2

DI VARTINIUC V 1

DI VALEANU O

DI URSACHE M 3

DI URSACHE M 2

DI UNGUREANU D 3

DI UNGUREANU D 2

DI TICU L

DI TARNOVESKI E 5

DI TARNOVESKI E 4

DI TARNOVESKI E 3

DI TANASAN R

DI TANASA A 2

DI TANASA A 1

DI STROICA I 2

DI STOICA D 2

DI STANCU N

DI STANCIU N 2

DI SOROCEANU V ANUALA

DI SOROCEANU V ANUALA 2

DI SOROCEANU N 2

DI SOLINSCHI A

DI SERSEA L 3

DI SERSEA L 2

DI SCLIPEI L 2

DI SCHIN I 2

DI SCHIN I 1

DI SBIRLEA C

DI SACALEANU C 2

DI ROTARU P

DI ROSCA C

DI ROMILA V

DI ROMANESCU I 6

DI ROMANESCU I 5

DI ROMANESCU I 4

DI ROMANESCU I 3

DI RAILEANU D

DI PURAV M

DI PRICOP D

DI POP M 2

DI POP M 1

DI POENARU A 5

DI POENARU A 4

DI POENARU A 3

DI PIPOS C 4

DI PIPOS C 3

DI PIPOS C 2

DI PETRISOR C

DI PAVEL M 5

DI PAVEL M 4

DI PAVEL M 3

DI PANTIRU R

DI PANAITE M

DI OPREA S

DI ONUT T 3

DI ONUT T 2

DI NICHIFOR G

DI NEAGU V 5

DI NEAGU V 4

DI NEAGU V 3

DI MUSTEATA O 9

DI MUSTEATA O 8

DI MUSTEATA O 7

DI MUSTEATA O 6

DI MUSTEATA O 5

DI MUSTEATA O 4

DI MUSTEATA G 6

DI MUSTEATA G 5

DI MUSTEATA G 4

DI MUSTEATA G 3

DI MUNTEANU MARIUS

DI MUNTEANU MARIAN

DI MOROSANU I

DI MOLDOVEANU N 32

DI MOLDOVEANU N 7

DI MOLDOVEANU N 6

DI MOLDOVEANU N 5

DI MOLDOVEANU N 4

DI MINGHEL M 4

DI MINGHEL M 3

DI MINGHEL M 2

DI MICHINECI L

DI MAZILU G

DI MARANCIUC A 2

DI MACIUCA M

DI LUSNEAC GHE

DI LICIU C

DI ISPAS B

DI IPATE C

DI IOVU R

DI IOSIP S

DI IOSIP F 3

DI ION D

DI IMBREA L 5

DI IMBREA L 4

DI IMBREA L 3

DI ILIUTA C 2

DI HRANICI L 6

DI HRANICI L 5

DI HRANICI L 4

DI HRANICI L 3

DI HARAT A 5

DI HARAT A 4

DI HARAT A 3

DI HANTA V

DI GREAB D

DI GEORGESCU D 2

DI GEANTAU D

DI GAINA P ANUALA

DI GAINA P ANUALA 3

DI GAINA P ANUALA 2

DI FILIMON R

DI DUMITRAS B

DI DORIN G

DI DORIN G 2

DI DONTOV V 32

DI DONTOV V 7

DI DONTOV V 6

DI DONTOV V 5

DI DONTOV V 4

DI DIACONU V

DI DAVID M

DI DANCIANU D

DI CRETU C 3

DI CRETU C 2

DI CRACIUN E

DI CONSTANTINESCU S

DI CONDURAT M 4

DI CONDURAT M 3

DI CONDURAT M 2

DI CONDREA V

DI COJOCARL

DI COCIORVA P

DI CIURESCU M

DI CIOBANU V

DI CHIHAIA S ANUALA 6

DI CHIHAIA S ANUALA 5

DI CHIHAIA S ANUALA 4

DI CHIHAIA S ANUALA 3

DI CHIHAIA S ANUALA 2

DI CHIHAIA S ANUALA 1

DI CHELSOI GHE 3

DI CHELSOI GHE 2

DI CHELARU M

DI CARPUSCA P 5

DI CARPUSCA P 4

DI CARPUSCA P 3

DI BURUIANA D 5

DI BURUIANA D 4

DI BURUIANA D 3

DI BURCEAG D

DI BOTEZ R

DI BONTEA M

DI BOGZA P

DI BESLEAGA O

DI BANU M 2

DI BALTAG A 6 RECTIFICATIVA

DI BALTAG A 5

DI BALTAG A 4

DI BALTAG A 3

DI BALAN IONUT

DI BALAN I 2

DI BADARAU D 32

DI BADARAU D 7

DI BADARAU D 6

DI BADARAU D 5

DI BADARAU D 4

DI ARDELEANU I

DI APETREI A 2

DI ANGHELUTA D

DI ANDRIESCU A

DI ANCU I

DI AMANCEI G

DI AEVOAIE F

DI ACOSTACHIOAIE G

DI ZAHARIA C

DI SCLIPEI L

DI IOSIP C 2

DI IMBREA L 2

DI TARNOVESKI E 2

DI ROMANESCU I 2

DI OPREA O

DI NEAGU V 2

DI MUSTEATA O 3

DI MUSTEATA G 2

DI HARAT A 2

DI POENARU A 2

DI PAVEL M

DI MOLDOVEANU N 3

DI IOSIP F

DI GAINA P 2

DI DONTOV V 3

DI COISIN V

DI CHIHAIA S 3

DI CARPUSCA P 2

DI BURCEAG S

DI BURCEAG A

DI BALTAG A 2

DI BADARAU D 3

DI APETREI A

DI BADARAU D 1

DI BALAN I

DI BALTAG A 1

DI BANU M

DI BURUIANA M 1

DI BURUIANA M 2

DI CARPUSCA P 1

DI CHELSOI GHE 1

DI CHIHAIA S 2

DI CHIHAIA S

DI CONDURAT M 1

DI CRETU C 1

DI DONTOV V 1

DI GAINA P

DI GEORGESCU D

DI HARAT A

DI HRANICI L 1

DI HRANICI L 2

DI ILIUTA C

DI IMBREA L 1

DI MARANCIUC A

DI MINGHEL M

DI MOLDOVEANU N 1

DI MOLDOVEANU N 2D

I MUSTEATA G

DI MUSTEATA O 1

DI MUSTEATA O 2

DI NEAGU V

DI ONUT T

DI PAVEL M

DI PIPOS C 1

DI POENARU A 1

DI ROMANESCU I

DI SACALEANU C

DI SERSEA L 1

DI SOROCEANU N

DI SOROCEANU V 1

DI STOICA D 1

DI STOICA IRINA

DI TARNOVESKI ED

I UNGUREANU D 1

DI URSACHE M

DI TOPOLNICEANU A

DI HULUBEI D

DI TANASA A 3

DI POP M 3

DI HULUBEI D

DI DORIN G 3